Јавни конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,  13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 22. – 25. Статута Завода за проучавање културног развитка дел. број 24. од 16.01.2017. године, и члана 1. и 2. Статута о изменама Статута Завода за проучавање културног развитка дел. број 1024 од 21.10.2019. године као и Одлуке Управног одбора бр. 1420/20.12.2021. године

 

Управни одбор Завода за проучавање културног развитка расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

 

 1. Подаци о установи: Републичка установа културе “Завод за проучавање културног развитка „ Београд, ул. Риге од Фере бр. 4.
 1. Радно место: директор
  1. Директор се именује на период од четири године.
 1. Услови које кандидат за директора мора да испуњава:
 • Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • да има најмање пет година радног искуства у струци и на пословима у области културе од чега најмање две године радног искуства на пословима руковођења у установама у области културе;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 • активно знање једног светског језика;
 • знање рада на рачунару;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.
 1. Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:
 • предлог Програма рада и развоја Завода за период од четири године;
 • диплому о стеченом високом образовању;
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци и на пословима у области културе (уверења, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства са високим образовањем и на пословима у области културе);
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима руковођења у установама у области културе (уверења, потврде или други акти на основу којих се доказује да има две године радног искуства на пословима руковођења у установама у области културе);
 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима укључујући и списак објављених радова;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да није правоснажно осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте односно испис очитане биометријске личне карте;

10)доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе).

11)доказ о здравственој способности (лекарско уверење не старије од шест месеци).

Докази се прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће нарочито ценити и следеће чињенице:

 • да кандидат познаје пословање установа културе;
 • да кандидат познаје методологију истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама и да је дао научни допринос својим истраживачким радом у областима културе, уметности и медија, посебно уколико је тај допринос препознат одговарајућим академским или научним звањем;
 • квалитет предложеног програма рада и развоја Завода, из поднете конкурсне документације.

 

 1. Рок и начин подношења пријаве:

Пријаве на јавни конкурс и потребна документација (докази), уз име и презиме кандидата, податке за контакт (телефон и електронска пошта) и потпис кандидата, подносе се писаним путем препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу: Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, 11000 Београд,  са назнаком „За јавни конкурс – избор директора Завода за проучавање културног развитка“ или се достављају лично сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова на истој адреси.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“. Ако последњи дан рока пада на дан у коме Завод не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Управни одбор ће прегледати све благовремено приспеле пријаве а разматрати само потпуне пријаве. Под благовременим пријавама се подразумевају све оне пристигле у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Под потпуним пријавама се подразумевају оне са комплетним доказима траженим у оквиру конкурсне документације.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене или неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису достављени сви потребни докази, Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба Министарству културе и информисања у складу са законом којим се уређује управни поступак. Жалба не задржава извршење решења.

Управни одбор ће спровести интервјуе са кандидатима који су благовремено поднели потпуну документацију у року од 15 дана по окончању дана за пријем пријава, завршетка конкурса.

Текст конкурса као и достављене пријаве и документација кандидата биће доступни јавности путем сајта Завода за проучавање културног развитка, www.dev.zaprokul.org.rs

Управни одбор ће у року од 15 дана од обављених разговора са кандидатима, односно 30 дана од дана завршетка конкурса, доставити предлог листе кандидата са образложењима по азбучном реду, надлежном Министарству културе и информисања.

Mинистарство предлаже Влади кандидата за директора са листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.

Директора именује Влада Републике Србије на период од 4 године.

О одлуци Владе о именовању директора обавештавају се сви учесници конкурса који су ушли у изборни поступак.

За давање обавештења о конкурсу задужена је Данијела Обрадовић, телефон 011/2637 565, радним данима од 9:00 до 13:00 часова.

Оглас о расписивању Јавног конкурса за именовање директора Републичке установе Завод за проучавање културног развитка, објављује се у дневном листу „Политика“ за територију целе РС и на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање и Завода за проучавање културног развитка www.dev.zaprokul.org.rs

Напомена: Предлог рада и развоја Завода за проучавање културног развитка према моделу доступном на сајту Завода http://dev.zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/Obrazac-za-predlog-cetvorogodisnjeg-rada-i-razvoja_konkurs-za-direktora-Zaprokul.pdf   не сме бити дужи од пет страна, фонт: Times New Roman (или одговарајући Open Type font), величина слова: 12, проред (paragraph: Multiple at 1.15)

 

Управни одбор Завода за проучавање културног развитка је на четвртој, редовној седници, одржаној 17. јануара 2022. године од 10.30 часова, у оквиру друге тачке дневног реда, донео Закључак број 39/17.01.2022 и  Одлуку број 42/17.01.2022 о усвајању Образложене листе кандидата за место директора Завода за проучавање културног развитка.

Преузмите Образложену листу кандидата:

Образложена листа кандидата

 

Решењем Владе Републике Србије од 28. јануара 2022. године, број: 119-520/2022, за директора Завода за проучавање културног развитка именован је Марко Крстић.

 

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@dev.zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка